Home » Викладачі

Викладачі

Чепульченко Тетяна Олексіївна

Завідувач кафедри публічного права
Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1973 р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», «Правова система в Україні (сучасний період)».
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми держави і права.
Має понад 70 наукових робіт, з них 1 монографія. – Дія права: інтегративний аспект. Монографія / кол. авт.; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2010. – 360 с.
Публікації останніх років:
1. Принцип рівності у праві/ Чепульченко Т.О./ Монографія( відп. Ред.. Н.М. Оніщенко) – К. : Юридична думка, 2014. – 377с
2. Рівність у праві: філософський вимір/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. – К.: Київ «Політехніка», 2014.
3. Етика державних службовців/ Чепульченко Т.О./ IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.
4. До питання механізму захисту прав дитини в Україні. Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» 28-20 листопада 2013. – 2013.

5. Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 4 (20) 2013. – К.: Київ «Політехніка», 2013.
6. Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення. Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – № 3(15).

7. Чепульченко Т.О. Національна правова система:  деякі аспекти дослідження   / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

8. Чепульченко Т.О..Нормативно-правове регулювання етики державних службовців в Укрaїні / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

9. Чепульченко Т.О. Регулятивний характер принципу рівності у праві / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

10. Чепульченко Т.О. РОЛЬ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

11. Чепульченко Т. О. Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 173–177. (0,55 др. арк.)

12. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.)

13. Чепульченко Т. Теория естественного права: перспективы научной модернизации // Legea şi viaţa (Закон и жизнь). – 2017. – martie. – Nr 3/2 (303). – С. 153–156. (0,52 др. арк.)

14. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.) (включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща))

Попов Костянтин Леонідович

Заступник декана з навчально-виховної та навчально-методичної роботи.
Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 2001 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження» за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право».
Курси, що викладає: «Кримінальне право (загальна частина)», «Кримінальне право (особлива частина)», «Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності», «Кримінологія», «Чинники успішного працевлаштування за фахом».
Сфера наукових інтересів: кримінально-правові та кримінологічні аспекти шахрайства, кримінологічна віктимологія, особистість і поведінка жертви злочину, кримінально-правовий захист інформації.
Публікації останніх років:
1. Напрямки віктимологічної профілактики шахрайства стаття Юридичний науковий електронний журнал. – №3. – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/index.php/nomeri-zhurnalu?id (фахове видання).
2. Соціально- психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства стаття // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр.. – К.: НАУ, 2015. – № 1 (34). – С. 164-169 (фахове видання).
3. Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві стаття Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Том 12. – Число 1 (32). – С. 95-105 (фахове видання).
4. Попов К. Л. Юридична техніка і кримінальний закон: хто кого? – Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. Конф. (20-21 трав. 2015 р., м. Київ): збірник матеріалів / Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 27-28
5. Інформаційно-психологічні війни: перспективи криміналізації тези // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2014. – С. 186-189.
6. Попов К. Л. Логіка і мудрість законодавця? // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 177-180.
7. Попов К. Л. Довіра: фактор віктимізації чи безпеки? // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка». – 2013. – С. 205-208.
8. Попов К.Л. Віктимність в механізмі шахрайства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 208-210.
9. Перспективи віктимологічної профілактики шахрайства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 147-148.
10. Вікові характеристики жертв шахрайства // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 1 (5). – С. 130-136. (фахове видання).

Мисливий Володимир Андрійович

Посада, науковий ступінь та звання: доктор юридичних наук, професор.

Освіта та наукові досягнення: У 1972 р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство». В 2001 присвоєне вчене звання професора. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», за темою: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)».

Курси, що викладає: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності», «Публічно-правова охорона інформаційної безпеки».

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія, діяльність правоохоронних органів.

Має понад 170 наукових робіт, з них 3 монографії, 4 підручники, 10 видань Науково-практичних коментарів Кримінального кодексу України.

Публікації останніх років:

 1. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 80-83, 291-295, 382-386, 386-391, 743-746.
 2. Мисливий В. А. Соціальна роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу / В. А. Мисливий // Право України. – 2017. – № 2. – С. 51-58. (0,59 др. арк.) 15.01.2017.
 3. Мисливий В. Неправомірна поведінка в транспортних деліктах: кримінально-правовий аспект / Є. Стрельцов, В. Туляков, О. Козаченко, В. Мисливий та ін. // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 51-69.
 4. Мисливий В. А. Видовий об’єкт злочинів у системі кримінально-правових координат / В. А. Мисливий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дидоренка : науково-теоретичний журнал. – Суми, 2015. № 2. – С. 122-130.
 5.  Мисливий В. А. Детермінанти злочинної поведінки і мораль / В. А. Мисливий // Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р. ; упоряд. к. ю. н., доц. В. В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 9-11.
 6. Мисливий В. А. Запобігання тероризму на транспорті / В. А. Мисливий // Проблеми протидії проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму в сучасних умовах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 25 вересня 2015 р. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 29-32.
 7. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за узурпацію державної влади / В. А. Мисливий // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 265-270.
 8. Мисливий В. А. Кримінально-правові координати видового об’єкта злочинів / В. А. Мисливий // Актуальні проблеми кримінального права : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф., м. Київ, 21 листопада 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. 188 c.
 9.  Мисливий В. А. Науково-технологічний прогрес і проблеми криміналізації / В. А. Мисливий // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів / Уклад. : І.П.Голосніченко, Т.О.Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 25-26 
 10.  Мисливий В. А. Протидія корупції : кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / В. А. Мисливий // Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, (24 квітня 2015). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 18-21.
 11. Мисливий В. А. Протидія корупції: кримінально-правовий аспект / В. А. Мисливий // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (3 квітня 2015 року, м. Харків). – Х. : Золота миля, 2015. – С. 121-125.
 12. Мисливий В.А. Аварійна обстановка як ознака дорожньо-транспортного делікту / В.А. Мисливий // Безпека дорожнього руху : правові та організаційні аспекти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (10-16 листопада 2014 року, м. Київ). – К. : Донецький юридичний інститут, 2014. – С. 85-90. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dli.donetsk.ua.
 13. Мисливий В.А. Відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління рухом у стані сп’яніння : аналіз складу злочину // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 р.); упоряд. канд. юрид. наук В.В.Шаблистий. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – C.15-19) (235 с.).
 14. Мисливий В.А. Гармонізація законодавства про податкові правопорушення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – C.291-293) (334 с.).
 15. Мисливий В.А. Клименко Ніна Іванівна: Біобібліографія (до 80-річчя з дня народження). Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2013. – 84 с.; іл.. (Серія “Бібліографія визначних учених”). Упорядники: П.В.Цимбал, В.А.Мисливий.
 16. Мисливий В.А. Кримінальна відповідальність за рейдерство (реалії та перспективи) // Фінансово-правове забезпечення господарської діяльності : Збірник тез доповідей та повідомлень III Міжвузівської науково-практичної конференції. – м. Ірпінь, 5 квітня 2013 року. – Ірпінь: ІФЮА, 2013. – C.6-8 (141 с.).
 17. Мисливий В.А. Кримінальний закон: питання правової дифузії // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.144-147.
 18. Мисливий В.А. Кримінально-правова охорона безпеки руху // Транспортне право в XXI столітті: [Матеріали III Міжнародної наукової конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.]. – К.: Комп’ютерпрес, 2013 р. – C.289-291 (326 с.).
 19. Мисливий В.А. Наука кримінального права: міждисциплінарний аспект // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2014. – C.95-99.
 20. Мисливий В.А. Пропозиція як кримінально-правова категорія у злочинах з ознаками корупції // Актуальні питання протидії корупції у сучасних умовах : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 26 листопада 2013 року). – Д.: ДДУВС, 2014. – 6 с.
 21.  Мисливий В.А. Розбійні напади на банківські установи : кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 253 с.
 22. Мисливий В.А. Співучасть як невдалий симбіоз // Азовські правові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 18-19 квітня 2014 р. – Бердянськ: ТОР «Модем-1», 2014. – 324 с. (с.243-246).
 23. Мисливий В.А. Учення про потерпілого в кримінальному праві України // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І.Борисов (голов. ред.) Б.М.Головкін (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.45-46.

Костенко Ірина Валентинівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1984 р. закінчила Національний університет ім. Т.Г. Шевченко. З 2003 р. по 2010 р. була директором центру дистанційного навчання КУП НАН України. У 2010 р. очолює центр інформаційної підтримки навчального процесу факультету соціології і права КПІ.
Курси, що викладає: «Порівняльне правознавство», «Судові та правоохоронні органи».
Публікації останніх років:
1. Костенко І.В. Аналіз наукової титулатури як методологічна проблема // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2010. – №2 (6). – С.114-119.
2. Костенко І.В. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С.23-26.
3. Костенко І.В. Юридичне закріплення радянської системи наукової титулатури у постанові РНК СРСР “Про вчені ступені та звання” від 13 січня 1934 року // Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19 лютого 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. Костенко І.В.

4. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки: Матеріали XXI Міжнар. історико-правової конф. (м. Миколаїв, 23 квітня 2010 р.). – Миколаїв, 2010.

5. Костенко І.В. Україна та  болонський процес: родинні зв’язки та перспективи / І. В. Костенко // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.

6. Костенко І. В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVІ – XVІІІ ст.) // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1 – С. 30–33. (0,45 др. арк.) (включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline (США))

7. Костенко І. В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVІ – XVІІІ ст.) // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1 – С. 30–33. (0,45 др. арк.)

Егорова

Єгорова Валентина Сергіївна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта та наукові досягнення: У 2003 році закінчила Луганську академію внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією «Юрист». В 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право» на тему «Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Конституційне право», «Адвокатура в Україні», «Основи конституційного права».
Сфера наукових інтересів: конституційно-правові основи судоустрою та статусу суддів в Україні.
Має понад 30 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Єгорова В.С. Щодо службових прав суддів / В. С. Єгорова // V Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 33.
2. Егорова В.С. Из истории становления судопроизводства// Модернизация судебной власти России: к 150-летию судебной реформы: сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. 17 октября 2014 г. /М-во обр. и науки РФ [и др.] ; отв. ред. О.В. Белянская. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – с. 26-30.
3. Єгорова В.С. Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 1 (21) 2014. – К.: Київ «Політехніка», 2014. – С. 121-125.
4. Єгорова В.С. Правосуб’єктність суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – С. 54-56.
5. Егорова В.С. Исторические этапы становления и развития конституционно-правового статуса судей судов общей юрисдикции на территории Украины. // Современные вопросы государства, права, юридического образования : сборник научных трудов по материалам X Международной научно-практической конференции (заочной). 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; отв. ред. Н.С. Ельцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – с. 198-200.
6. Єгорова В.С. Щодо конституційного права на вільний вибір захисника в новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В. С. Єгорова // III Міжнародна науково-практична конференція : Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави 20-21 березня 2013 р. / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин – К.: Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 186-188.
7. Егорова В.С. Некоторые вопросы независимости судей (сравнительный аспект). // Власть и право : сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической конференции. 12-14 октября 2012 г. / отв. Ред. О.В. Белянская; М-во обр. и науки РФ, ФГБО ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – с. 110-115.
8.  Єгорова В.С. Щодо конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 2 (14) 2012. – К.: Київ «Політехніка», 2012. – С. 98-103.

9. Єгорова В.С. Деякі питання правосуб’єктності суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут».  Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 3/4 (23/24) 2015. – К.: Київ «Політехніка», 2015. – С. 181-184.

10. Єгорова В.С. Право на повагу професійної честі і гідності судді / В. С. Єгорова // VI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) : збірник матеріалів  – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 56-57.

11. Єгорова В.С. Становлення електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // Матеріали науково-практичної конференції «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти» / 6 жовтня 2016 р., м. Київ / Упоряд. В.М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 187-189.

12. Єгорова В.С. Впровадження електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – : збірник матеріалів  – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 180-182.

13. Єгорова В.С. Роль і місце Конституції у правовій державі / В.С. Єгорова // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 146-147.

14. Егорова В.С. Правосубьектность судьи суда общей юрисдикции / В. С. Егорова // Вестник Бакинского Университета. Серия социально-политических наук. Выпуск № 1. 2017. – Baku.: Baki Universiteti, 2017. – С. 24-31.

15. Егорова В.С. Внедрение антикоррупционного суда в Украине и мировой опыт / В. С. Егорова // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Содружество наук. Барановичи-2017». 18 мая 2017 года. / М-во обр. республики Беларусь /Ред. коллегия: В.В. Климук (гл. ред.), М.В. Андрияшко, А.К. Гавриленя, Е.Н. Кирюхова, О.И. Наранович. В трех частях. Часть 2. – Барановичи: БарГУ, 2017. – С. 19-20.

Тараненко Микола Григорович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1972 р. закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія». У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». В 1996 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Історія України», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право».
Сфера наукових інтересів: історія українського державотворення.
Має понад 100 наукових робіт, з них 1 підручник. – Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999.
Публікації останніх років:
1. Тараненко М. Г. Запорозька Січ – зародок української козацької держави // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013.

2. Тараненко М. Г. До питання витоків та розвою українського козацтва // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. №2. 2012. – Київ «Політехніка». – с. 156-160.

3. Тараненко М. Г. До питання укладення  українсько-російського договору 1654 року / М. Г. Тараненко  // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

3. Тараненко М. Г. Соціальна база козацтва, як нового стану українського суспільства XV-XVI ст. / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

4. Тараненко М. Г. До питання виникнення Запорозької Січі (історіографія проблеми) / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

5. Тараненко М. Г.  До питання організації судоустрою на Запорозькій Січі / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

6. Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Перші державні утворення на території України // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 178–186. (0,99 др. арк.)

7. Тараненко М. Г. До питання витоків української державності // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2016 [2017]. – № 3/4 (31/32). – С. 190–196. (0,79 др.арк.)

 4.3 Львова Олена Леонідівна

 Львова Олена Леонідівна

Посада, науковий ступінь та звання: доцент,кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта та наукові досягнення: у 1999 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права». У 2002 р. захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія держави і права; історія правових і політичних учень» натему: «Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення».

У 2015 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Курси, що викладає: «Основи права Європейського Союзу, «Прокуратура в Україні».

Сфера наукових інтересів: правові системисвіту і порівняльне правознавство; сучасне праворозуміння; ціннісні орієнтацій у праві (у тому числі, релігійні) і правова ідеологія;взаємодія держави і особи; теоретико-правові проблеми реалізації прав людини (зокрема, право на життя, честь і гідність, гендерна рівність тощо).

Має близько 190 наукових праць, зокрема, є автором:розділів у близько 20 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках і т. п., серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні» (2013), «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016), «Реформація: успіх Європи і шанс для України» (2017) та ін.;статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки» тощо.

Деякі публікації останніх років:

 1. Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 26. – К., 2015. – С. 110-118.
 2. Відповідальність держави та її органів перед особою (через призму європейського досвіду) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 3. – С. 93-100.
 3. Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 26. – К., 2015 – С. 110-118.
 4. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів ствердження прав і свобод людини // Держава і право.Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. – № 69. – 2015. – С. 13-26.
 5. Генеза ідей порівняльного правознавства на теренах України та Росії // Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень : зб. наук. статей / за ред. О. В. Кресіна, І. М. Ситара. – Київ – Львів : Ліга-прес, 2015. – С. 259-269.
 6. Правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесі // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 250-257.
 7. Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні : кол. авторів: Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І., Львова О.Л. та ін.// К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115 с.
 8. Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Мат-ли 13-ї Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 27-29 травня 2015 р.). / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – С. 230-232.
 9. Антидискримінаційне право: новий вимір галузевого правового розвитку чи маніпулятивна технологія? // Соціолого-правові та теоретико-методологічні засади розвитку галузевої структури права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2016 р.) / редкол. І.С. Гриценко, В.В. Костицький та ін. – К.: Артек, 2016. – С. 35-38.
 10. Гендерна рівність у контексті природних прав людини та набутих прав: проблема пріоритету та цінностей // Мат-ли Всеукраїнського круглого столу «Духовно-моральна компетентність як основа науково-освітніх та політичних процесів в Україні» (12.07.2016р.). – К.: Верховна Рада України, 2016. – С. 12-15.
 11. Сучасні виклики та загрози інституту сім’ї в Україні // Мат-ли Міжнародного Форуму «Взаємодія політиків і громадськості у просуванні християнських цінностей на міжнародній арені» (2-3 червня 2016 р., м. Київ). – К.:, 2016. – С. 24-27.
 12. Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії: мат. 14-ї Міжнародної наукової конференції  (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, 2016. – С. 217-219.
 13. Ліберальні цінності та гендерна ідеологія: сучасні виклики права // Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / (кол. авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І. та ін.); за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Нілан-ЛТД, 2016. – С. 330-360.
 14. Правова ідеологія: проблема утвердження суспільних цінностей // Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / (кол. авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І. та ін.); за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Нілан-ЛТД, 2016. – С. 143-165.
 15. Вплив Реформації на правову систему Західної Європи (у співавторстві з Уілкінсон Л., Наги П., Шеремета Р.) // Реформація: успіх Європи і шанс для України: монографія / 2-ге вид. переробл. і доповн. / за ред. Р. Шеремета і О. Романенко /кол. авт.: Р.М. Шеремета, О. Романенко, В. Сміт та ін. — К.: Саміт-Книга, 2017. – 35-48.
 16. Влив Реформації на правову систему України // Реформація: успіх Європи і шанс для України: монографія / 2-ге вид. переробл. і доповн. / за ред. Р. Шеремета і О. Романенко /кол. авт.: Р.М. Шеремета, О. Романенко, В. Сміт та ін. — К.: Саміт-Книга, 2017. – С. 123-132.
 17. Методологія, організація та технологія наукових досліджень: опорний конспект лекцій /Колектив авторів: Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І., Львова О.Л. та ін.) // К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 99 с.
 18. Актуальні проблеми теорії держави і права: опорний конспект лекцій/Колектив авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Макаренко Л.О., Львова О.Л. та ін.) //К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 67 с.
 19. Ідея права і загальнолюдські цінності: питання трансформації в Україні // Національна правова система: реформування та оновлення : науково-аналітична доповідь/ авт. кол. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 16-38.
 20. До питання про природні права людини та набуті права: проблема пріоритету та цінностей // Правова держава. Щорічник наукових праць / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П. та ін. – Вип. 127. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 115-125.
 21. Як проєвропейські новели українських законів зазіхають на інститут сім’ї // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. Науково-практичний юридичний журнал / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко та ін. – Вип. 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 180-187.
 22. Ідеї великих реформаторів про державну владу та їх відлуння у правовій системі України // Правова держава. Щорічник наукових праць / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П. та ін. – Вип. 28. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 126-136.
 23. Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентриського реформування правової системи України // Альманах права. Людиноцентризм у праві. Науково-практичний юридичний журнал / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко та ін. – Вип. 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 186-193.
 24. Ліберальні цінності та інститут сім’ї в Україні: виклики і загрози // Держава і право. Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О. та ін. – Вип. 73. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – С. 18-32.
 25. Європейська реформація та Україна: економіко-правовий вимір розвитку сучасної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Копійка. – Вип. 130 (ч. ІІ). – К.: Київ. нац. у-т ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 91-103. (У співавторстві з О. Романенко).
 26. Біблійні витоки права в світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право. Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О. та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – № 77. – 2017. – С. 15-30.
 27. Реформація: український державно-правовий контекст // Епоха Реформації та сучасна Україна: збірникк наукових праць за мет-ми Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми всесвітньої історії та методики викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 р. / Редкол.: Аляєв Г.Є., Антонець М.О. та ін. – Полтава: Астрея, 2017. – С. 197-207.
 28. Уроки Європейської Реформації: Український контекст // Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редкол.: Р.В. Болдирев (гол. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 8 (Том 10). – С. 156-165.
 29. Християнська церква на як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії: мат. 15-ї Міжнародної наукової конференції  (9 травня – 2 червня 2017 р.) / / Відп. за випуск: Крайній К.К., Черняхівська О.М. – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, 2017. – С. 131-135.
 30. Ідеї Реформації та їх відображення у правому полі України // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 25-27.
 31. Місце духовних цінностей в процесі розвитку держави і права: від тоталітаризму до лібералізму// Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності: зб-к мат-лів Міжнародної науково-практ. конф., м. Київ, 26 травня 2017 р. Тези наукових доповідей. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 92-97.
 32. Вплив моральних чинників на ефективність правового регулювання // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Х.: Право, 2017. – С. 133-136.
 33. Проблема ціннісного виміру сучасних прав людини // Засади відродження та розвитку цивілізованого українського суспільства: зб-к наук. праць / Упоряд., наук. ред.: С. Садовенко, відп. за випуск О. Стебельська. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 81-85.
IMG_4001

Павленко Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права.

Освіта та наукові досягнення: В 2005 році закінчила факультет права НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. 2009-2012 рр. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». В 2013 р. в ДНДІ МВС України захистила дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту». 10.10.2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Навчальні дисципліни, що викладає: Кримінологія, Кримінальне право (загальна частина), Кримінальне право (особлива частина), Права людини.

Сфера наукових інтересів: проблемні питання кваліфікації злочинів, кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського Суду з прав людини.

Має понад 30 наукових робіт, з них одна – навчальний посібник: Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Топчія: наук. ред. В.І. Антипова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 896 с.

Публікації останніх років:

 1. Павленко И. Пределы уголовно-правовой охраны жизни человека / И. Павленко // Legea ᶊi viaţa. Revistă ᶊtiinţifico-practică (Закон и жизнь). – №1/2 (301). – 2017. – с. 125-128
 2. Павленко І.В. Врахування практики ЄСПЛ у кримінальному судочинстві: стан, проблеми, перспективи / І.В. Павленко // Матер.VIIМіжн. наук.-практ. конф. «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня, м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсревіс», 2017. – с. 103-105
 3. Павленко І.В. Україна в показниках ЄСПЛ: лідер чи аутсайдер? / І.В. Павленко // Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання державотворення в Україні» (19 травня, м. Київ) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 128-130
 4. Павленко І. В. Проблемні питання розмежування складів шпигунства та розголошення державної таємниці / І. В. Павленко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 6. – с. 118-125
 5. Павленко І.В. Зараження венеричною хворобою: проблеми кваліфікації / І.В. Павленко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографія «АйсПринт», 2016. – №1/2 (29/30). – с. 207-210
 6. Павленко І.В. Інформаційне суспільство і проблеми гармонізації кримінальної відповідальності за діяння в сфері суспільної моралі / І.В. Павленко // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв, – К.: НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – с. 111-114
 7. Павленко І.В. Проблемні питання застосування ст. 133 КК України / І.В. Павленко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) / Укладачі: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К., 2016. – с. 175-176
 8. Павленко І.В. Адекватність участі кримінального реагування у фіскальній політиці в контексті євроінтеграційних процесів / І.В. Павленко // Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 квітня 2016 р., м. Ірпінь) / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права, кафедра кримінального права та кримінології. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – с. 226-229
 9. Павленко І.В. Проблемні питання кримінально-правової охорони інформаційних правовідносин / І.В. Павленко // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. 8 червня 2016 р. / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – с. 76-80
 10. Павленко І.В. Кримінальна відповідальність за катування та примушування давати показання: проблемні питання / І.В. Павленко // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / Уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк. – с. 76-78

Тараненко Микола Миколайович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 2009 р. закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю Правознавство. У 2012 р. закінчив аспірантуру в НТУУ «КПІ» за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». У 2014 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на тему «Кримінально-правова характеристика масових заворушень».
Курси, що викладає: «Правознавство», «Історія вчень про державу і право», «Історія держави і права України».
Сфера наукових інтересів: кримінально-правова характеристика масових заворушень.
Публікації останніх років:
1. Субьект массовых беспорядков / Закон и жизнь. – Кишинев, 2013. Ноябрь. № 11. – с. 44-47.
2. До питання організації масових заворушень // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2013 р.

3. Тараненко М. Щодо феномена й сутності гібридної війни в Україні // Jurnalul Juridic Național: Teorie Și Practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). – 2017. – Nr 2 (24). – aprilie. – C. 211–216.

4. Тараненко М. М. Гібридна війна в Україні: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2016 [2017]. – № 3/4 (31/32). – С. 197–207. (1,31 др. арк.)

5. Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Перші державні утворення на території України // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 178–186.

42716300_315124255930773_4699116438584033280_n

Головко Ольга Михайлівна

Посада: старший викладачНауковий ступінь: кандидат юридичних наук


Освіта

·         2014 р. закінчила ЧНТУ за спеціальністю Правознавство

·         У 2017 р. закінчила аспірантуру в  Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України) за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

·         У 2018 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки людини у медіапросторі»

Сфера наукових інтересів

·         Інформаційна безпека людини

·         Інформаційна віктимізація

·         Кримінально-правова політика

 Публікації останніх років:
1. Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини. Правова інформатика. 2014. № 4 (44). С. 79-85.
2. Головко О.М. Інформаційна віктимізація у медіапросторі. Інформація і право. 2015. № 3 (15). С. 49-55.
3. Головко О.М. Інформаційна віктимізація як наслідок формування медіа аддикцій. Право України. 2016. № 4. С. 167-173.
4. Головко О.М. Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції «медіапростір». Юридична Україна. 2016. № 9-10. С. 87-95.
5. Golovko O. M. Media victimization issue: paradox of modern society. Legea si Viata. 2016. № 9/2 (297). С. 31–33.

Гожій Ірина Олексіївна

Посада, науковий ступінь та звання: старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2000 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Правознавство».
Курси, що викладає: «Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Житлове право».
Сфера наукових інтересів: форми забезпечення конституційного права громадян на житло.
Має понад 20 наукових робіт.

Публікації останніх років:

1.Гожій І. Оренда житла з викупом / І.О.Гожій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Політологія. Соціологія. Право.: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2011. – №2 (10). – С.178-181.

2. Гожій І.О. Деякі проблемні питання переведення садових і дачних будинків у жилі будинки / І.О.Гожій // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 194-195.

3.Гожій І.О. Проблеми правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб/ І.О.Гожій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Політологія. Соціологія. Право.: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2016.

4. Гожій І.О., Солончук І.В. Можливості вирішення житлової проблеми на підприємствах недержавного сектору економіки // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №2(6) – С.104-107.

5. Гожій І., Солончук І. До питання визнання іноземців безвісно відсутніми чи оголошення їх померлими // Jurnalul Juridic Național: Teorie Și Practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). – 2017. – Nr 3 (25). – iunie. – C. 138–141. (0,66 др. арк.)

6. Гожій І. О. Деякі питання колізійного регулювання міждержавного // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 192–195.

 6.2 Владикін Олександр Насирбегович

Владикін Олександр Насирбегович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2010 р. закінчив КНУ имені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство та отримав кваліфікацію “магістр права”.  У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес;  сімейне право; міжнародне приватне право» на тему «Договір про надання послуг електрозв’язку в Україні».
Курси, що викладає: «Правознавство», “Римське приватне право”, «Цивільне та сімейне право», «Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні» “Трудове право”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право,  процесуальне право, правове регулювання інноваційної діяльності.
Публікації останніх років:
1. Правове регулювання розірвання (припинення)  договору про надання послуг електрозв’язку/ Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”.. – К, 2013.  № 28. – с. 88-91.
2. Правова природа електронних петицій // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2017. –179-180 С.

Новый точечный рисунок

Іщенко Владислав Вікторович

Посада, науковий ступінь та звання: викладач.

У 2001 р. закінчив факультет права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Правознавство”.

Викладає навчальні дисципліни:

 • “Підприємницьке право”;
 • “Правове забезпечення професійної діяльності”;
 • “Правознавство”;
 • “Історія держави і права України” (семінарські заняття);
 • “Історія держави і права зарубіжних країн” (семінарські заняття).

Сфера наукових інтересів: адміністративне право (насамперед, проблеми адміністративної відповідальності у сфері оподаткування); міжнародне публічне право (насамперед, проблеми міжнародно-правового визнання та прав людини).

Працює над кандидатською дисертацією на тему “Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування”.

Маю понад 30 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Іщенко В. В. Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку декларування доходів за новим антикорупційним законодавством України / В. В. Іщенко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 149–152.
2. Іщенко В. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти контрольних функцій податкових органів: розвиток законодавчого регулювання та проблемні питання. Вісник Академії адвокатури України. Київ: ВЦ Акад. адвокатури України, 2017. Том 14. Число 2 (39). С. 149–152.

3. Іщенко В. В. Класифікація адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 142–145.

4. Іщенко В. В. Невизнані та частково визнані держави в сучасному міжнародному праві. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ; Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. № 3/4 (31/32). С. 209–215.

5. Іщенко В. В. Об’єкт та предмет адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2016. № 3/4 (27/28) / 2015. С. 118–123.

6. Іщенко В. В. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування: сучасні доктринальні підходи. Вісник Академії адвокатури України. Київ: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2011. Число 2 (21). С. 229–231.

Пряміцин В’ячеслав Юрійович

Аспірант кафедри публічного права
Посада, науковий ступінь та звання: викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2014 р. закінчив факультет соціології і права НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2014 році вступив до аспірантури на факультет соціології і права. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», “Прокуратура в Україні”.
Сфера наукових інтересів: право на вищу освіту.
Публікації останніх років:
1. Пряміцин В. Ю. Практика іноземних держав у сфері захисту персональних даних / В. Ю. Пряміцин / Збірка студентських творчих робіт VI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини у діяльності спецслужб” (м. Київ, 2013 р.)

2. Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 492-496.

3. Пряміцин В. Ю. Загальні засади правового регулювання вищої освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 30-31.

4. Пряміцин В. Ю. Управління вищим навчальним закладом: проблеми і особливості / В. Ю. Пряміцин // Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 4-5 грудня 2013р./ Уклад. А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – К. НТУУ «КПІ», 2013 – С. 132-134.

5. Пряміцин В. Ю. Проблеми та перспективи забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ) / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 67-70.

6. Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 8– К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – С. 249-253

7. Пряміцин В. Ю. Зміст права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції, в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. – С. 27-30.

8. Прямицын В. Ю. Право на высшее образование как основа развития современного государства и общества / В. Ю. Прямицын // Журнал «Legea și viața» № 11/2 (311) 2017. – С. 127-130.

9. Пряміцин В. Ю. Гарантії якості та доступності права на вищу освіту/ В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (2017 р., м. Київ)  / Уклад.: О.О. Кравчук, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 42-43. 

10. Пряміцин В. Ю. Напрямки модернізації вищої освіти в системі забезпечення права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (2016 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 72-74.