Home » Викладачі

Викладачі

Чепульченко Тетяна Олексіївна

Завідувач кафедри публічного права
Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1973 р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», «Правова система в Україні (сучасний період)».
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми держави і права.
Має понад 70 наукових робіт, з них 1 монографія. – Дія права: інтегративний аспект. Монографія / кол. авт.; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2010. – 360 с.
Публікації останніх років:
1. Принцип рівності у праві/ Чепульченко Т.О./ Монографія( відп. Ред.. Н.М. Оніщенко) – К. : Юридична думка, 2014. – 377с
Рівність у праві: філософський вимір/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. – К.: Київ «Політехніка», 2014.
2. Етика державних службовців/ Чепульченко Т.О./ IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.
3. До питання механізму захисту прав дитини в Україні. Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» 28-20 листопада 2013. – 2013.
4. Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 4 (20) 2013. – К.: Київ «Політехніка», 2013.
5. Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення. Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – № 3(15).

6. Чепульченко Т.О. Національна правова система:  деякі аспекти дослідження   / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

7. Чепульченко Т.О..Нормативно-правове регулювання етики державних службовців в Укрaїні / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

8. Чепульченко Т.О. Регулятивний характер принципу рівності у праві / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

9. Чепульченко Т.О. РОЛЬ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

Попов Костянтин Леонідович

Заступник декана з навчально-виховної та навчально-методичної роботи.
Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 2001 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження» за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право».
Курси, що викладає: «Кримінальне право (загальна частина)», «Кримінальне право (особлива частина)», «Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності», «Кримінологія», «Чинники успішного працевлаштування за фахом».
Сфера наукових інтересів: кримінально-правові та кримінологічні аспекти шахрайства, кримінологічна віктимологія, особистість і поведінка жертви злочину, кримінально-правовий захист інформації.
Публікації останніх років:
1. Напрямки віктимологічної профілактики шахрайства стаття Юридичний науковий електронний журнал. – №3. – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/index.php/nomeri-zhurnalu?id (фахове видання).
2. Соціально- психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства стаття // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр.. – К.: НАУ, 2015. – № 1 (34). – С. 164-169 (фахове видання).
3. Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві стаття Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Том 12. – Число 1 (32). – С. 95-105 (фахове видання).
4. Попов К. Л. Юридична техніка і кримінальний закон: хто кого? – Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. Конф. (20-21 трав. 2015 р., м. Київ): збірник матеріалів / Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 27-28
5. Інформаційно-психологічні війни: перспективи криміналізації тези // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2014. – С. 186-189.
6. Попов К. Л. Логіка і мудрість законодавця? // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 177-180.
7. Попов К. Л. Довіра: фактор віктимізації чи безпеки? тези Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка». – 2013. – С. 205-208.
8. Попов К.Л. Віктимність в механізмі шахрайства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 208-210.
9. Перспективи віктимологічної профілактики шахрайства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 147-148.
10. Вікові характеристики жертв шахрайства // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 1 (5). – С. 130-136. (фахове видання).

Мисливий Володимир Андрійович

Посада, науковий ступінь та звання: доктор юридичних наук, професор.
Освіта та наукові досягнення: У 1972 р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство». В 2001 присвоєне вчене звання професора. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», за темою: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)».
Курси, що викладає: «Кримінальне право (загальна частина)», «Кримінальне право (особлива частина)», «Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності».
Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія, правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ.
Має понад 137 наукових робіт, з них 1 монографія, 4 підручника.
Публікації останніх років:
1. Мисливий В. А. Видовий об’єкт злочинів у системі кримінально-правових координат / В. А. Мисливий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дидоренка : науково-теоретичний журнал. – Суми, 2015. № 2. – С. 122-130.
2. Мисливий В. А. Детермінанти злочинної поведінки і мораль / В. А. Мисливий // Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р. ; упоряд. к. ю. н., доц. В. В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 9-11.
3. Мисливий В. А. Запобігання тероризму на транспорті / В. А. Мисливий // Проблеми протидії проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму в сучасних умовах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 25 вересня 2015 р. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 29-32.
4. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за узурпацію державної влади / В. А. Мисливий // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 265-270.
5. Мисливий В. А. Кримінально-правові координати видового об’єкта злочинів / В. А. Мисливий // Актуальні проблеми кримінального права : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф., м. Київ, 21 листопада 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. 188 c.
6. Мисливий В. А. Науково-технологічний прогрес і проблеми криміналізації / В. А. Мисливий // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів / Уклад. : І.П.Голосніченко, Т.О.Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 25-26
7. Мисливий В. А. Протидія корупції : кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / В. А. Мисливий // Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, (24 квітня 2015). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 18-21.
8. Мисливий В. А. Протидія корупції: кримінально-правовий аспект / В. А. Мисливий // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (3 квітня 2015 року, м. Харків). – Х. : Золота миля, 2015. – С. 121-125.
9. Мисливий В.А. Аварійна обстановка як ознака дорожньо-транспортного делікту / В.А. Мисливий // Безпека дорожнього руху : правові та організаційні аспекти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (10-16 листопада 2014 року, м. Київ). – К. : Донецький юридичний інститут, 2014. – С. 85-90. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dli.donetsk.ua.
10. Мисливий В.А. Відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління рухом у стані сп’яніння : аналіз складу злочину // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 р.); упоряд. канд. юрид. наук В.В.Шаблистий. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – C.15-19) (235 с.).
11. Мисливий В.А. Гармонізація законодавства про податкові правопорушення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – C.291-293) (334 с.).
12. Мисливий В.А. Клименко Ніна Іванівна: Біобібліографія (до 80-річчя з дня народження). Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2013. – 84 с.; іл.. (Серія “Бібліографія визначних учених”). Упорядники: П.В.Цимбал, В.А.Мисливий.
13. Мисливий В.А. Кримінальна відповідальність за рейдерство (реалії та перспективи) // Фінансово-правове забезпечення господарської діяльності : Збірник тез доповідей та повідомлень III Міжвузівської науково-практичної конференції. – м. Ірпінь, 5 квітня 2013 року. – Ірпінь: ІФЮА, 2013. – C.6-8 (141 с.).
14. Мисливий В.А. Кримінальний закон: питання правової дифузії // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.144-147.
15. Мисливий В.А. Кримінально-правова охорона безпеки руху // Транспортне право в XXI столітті: [Матеріали III Міжнародної наукової конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.]. – К.: Комп’ютерпрес, 2013 р. – C.289-291 (326 с.).
16. Мисливий В.А. Наука кримінального права: міждисциплінарний аспект // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2014. – C.95-99.
17. Мисливий В.А. Пропозиція як кримінально-правова категорія у злочинах з ознаками корупції // Актуальні питання протидії корупції у сучасних умовах : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 26 листопада 2013 року). – Д.: ДДУВС, 2014. – 6 с.
18.  Мисливий В.А. Розбійні напади на банківські установи : кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 253 с.
19. Мисливий В.А. Співучасть як невдалий симбіоз // Азовські правові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 18-19 квітня 2014 р. – Бердянськ: ТОР «Модем-1», 2014. – 324 с. (с.243-246).
20. Мисливий В.А. Учення про потерпілого в кримінальному праві України // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І.Борисов (голов. ред.) Б.М.Головкін (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.45-46.

Костенко Ірина Валентинівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1984 р. закінчила Національний університет ім. Т.Г. Шевченко. З 2003 р. по 2010 р. була директором центру дистанційного навчання КУП НАН України. У 2010 р. очолює центр інформаційної підтримки навчального процесу факультету соціології і права КПІ.
Курси, що викладає: «Порівняльне правознавство», «Судові та правоохоронні органи».
Публікації останніх років:
1. Костенко І.В. Аналіз наукової титулатури як методологічна проблема // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2010. – №2 (6). – С.114-119.
2. Костенко І.В. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С.23-26.
3. Костенко І.В. Юридичне закріплення радянської системи наукової титулатури у постанові РНК СРСР “Про вчені ступені та звання” від 13 січня 1934 року // Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19 лютого 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. Костенко І.В.

4. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки: Матеріали XXI Міжнар. історико-правової конф. (м. Миколаїв, 23 квітня 2010 р.). – Миколаїв, 2010.

5. Костенко І.В. Україна та  болонський процес: родинні зв’язки та перспективи / І. В. Костенко // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.

Єгорова Валентина Сергіївна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 2003 році закінчила Луганську академію внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією «Юрист». В 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право» на тему «Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Конституційне право», «Адвокатура в Україні», «Основи конституційного права».
Сфера наукових інтересів: конституційно-правові основи судоустрою та статусу суддів в Україні.
Має понад 20 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Єгорова В.С. Щодо службових прав суддів / В. С. Єгорова // V Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 33.
2. Егорова В.С. Из истории становления судопроизводства// Модернизация судебной власти России: к 150-летию судебной реформы: сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. 17 октября 2014 г. /М-во обр. и науки РФ [и др.] ; отв. ред. О.В. Белянская. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – с. 26-30.
3. Єгорова В.С. Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 1 (21) 2014. – К.: Київ «Політехніка», 2014. – С. 121-125.
4. Єгорова В.С. Правосуб’єктність суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – С. 54-56.
5. Егорова В.С. Исторические этапы становления и развития конституционно-правового статуса судей судов общей юрисдикции на территории Украины. // Современные вопросы государства, права, юридического образования : сборник научных трудов по материалам X Международной научно-практической конференции (заочной). 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; отв. ред. Н.С. Ельцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – с. 198-200.
6. Єгорова В.С. Щодо конституційного права на вільний вибір захисника в новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В. С. Єгорова // III Міжнародна науково-практична конференція : Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави 20-21 березня 2013 р. / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин – К.: Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 186-188.
7. Егорова В.С. Некоторые вопросы независимости судей (сравнительный аспект). // Власть и право : сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической конференции. 12-14 октября 2012 г. / отв. Ред. О.В. Белянская; М-во обр. и науки РФ, ФГБО ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – с. 110-115.
8.  Єгорова В.С. Щодо конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 2 (14) 2012. – К.: Київ «Політехніка», 2012. – С. 98-103.

Тараненко Микола Григорович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1972 р. закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія». У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». В 1996 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Історія України», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право».
Сфера наукових інтересів: історія українського державотворення.
Має понад 100 наукових робіт, з них 1 підручник. – Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999.
Публікації останніх років:
1. Тараненко М. Г. Запорозька Січ – зародок української козацької держави // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013.

2. Тараненко М. Г. До питання витоків та розвою українського козацтва // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. №2. 2012. – Київ «Політехніка». – с. 156-160.

3. Тараненко М. Г. До питання укладення  українсько-російського договору 1654 року / М. Г. Тараненко  // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

3. Тараненко М. Г. Соціальна база козацтва, як нового стану українського суспільства XV-XVI ст. / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

4. Тараненко М. Г. До питання виникнення Запорозької Січі (історіографія проблеми) / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

5. Тараненко М. Г.  До питання організації судоустрою на Запорозькій Січі / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

IMG_4001

Павленко Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: В 2005 році закінчила факультет права НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. 2009-2012 рр. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». В 2013 р. в ДНДІ МВС України захистила дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту». 10.10.2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».
Курси, що викладає: «Кримінологія», «Кримінальне право (загальна частина)», «Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності».
Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона здоров’я або життя особи в медичній сфері, кримінологічні аспекти жіночої злочинності.
Має понад 15 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Павленко І.В. Задля захисту життя жінки / І.В. Павленко // Голос України. – 2013. – 74(5574). – С. 4.
2. Павленко І.В. Незаконність як ознака злочину, відповідальність за який передбачена ст. 134 КК України / І.В. Павленко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. –2012. – №4(61). – С. 120-124.
3. Павленко І.В. Безплідність як наслідок незаконно проведеного аборту: проблемні аспекти / І.В. Павленко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – №3(15). – С. 202-205.

Тараненко Микола Миколайович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2009 р. закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю Правознавство. У 2012 р. закінчив аспірантуру в НТУУ «КПІ» за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». У 2014 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на тему «Кримінально-правова характеристика масових заворушень».
Курси, що викладає: «Правознавство», «Історія вчень про державу і право», «Історія держави і права України».
Сфера наукових інтересів: кримінально-правова характеристика масових заворушень.
Публікації останніх років:
1. Субьект массовых беспорядков / Закон и жизнь. – Кишинев, 2013. Ноябрь. № 11. – с. 44-47.
2. До питання організації масових заворушень // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2013 р.

Звягіна Ірина Никифорівна

Посада, науковий ступінь та звання: старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 1989 році закінчила юридичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
Курси, що викладає: «Основи римського приватного права», «Нотаріат в Україні».
Сфера наукових інтересів:цивільне право України та римське цивільне право.
Публікації останніх років:
1. Звягіна І. Н. Захист прав інвесторів. – Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. Наук-практ. конф. (20-21 трав. 2015 р., м. Київ): збірник матеріалів/ Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 252 с.
2. Звягіна І. Н. Значення рецепції римського права для народів Європи / І.Н. Звягіна / Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави; Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – с. 55-57.

Гожій Ірина Олексіївна

Посада, науковий ступінь та звання: старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2000 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Правознавство».
Курси, що викладає: «Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Житлове право».
Сфера наукових інтересів: форми забезпечення конституційного права громадян на житло.
Має понад 20 наукових робіт.

Публікації останніх років:

1.Гожій І. Оренда житла з викупом / І.О.Гожій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Політологія. Соціологія. Право.: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2011. – №2 (10). – С.178-181.

2. Гожій І.О. Деякі проблемні питання переведення садових і дачних будинків у жилі будинки / І.О.Гожій // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 194-195.

3.Гожій І.О. Проблеми правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб/ І.О.Гожій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Політологія. Соціологія. Право.: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2016.

4. Гожій І.О., Солончук І.В. Можливості вирішення житлової проблеми на підприємствах недержавного сектору економіки // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №2(6) – С.104-107.

 

Іщенко Владислав Вікторович

Посада, науковий ступінь та звання: викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2001 р. закінчив з відзнакою факультет права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (спеціальність «Правознавство»). Закінчив аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Тема кандидатської дисертації «Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право).
Курси, що викладає: «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Основи господарського права», «Правознавство».
Сфера наукових інтересів: адміністративне право (насамперед, проблеми адміністративної відповідальності та провадження у справах про адміністративні правопорушення); міжнародне публічне право.
Маю понад 30 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Іщенко В. В. Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку декларування доходів за новим антикорупційним законодавством України / В. В. Іщенко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 149–152.
2. Іщенко В. В. Зміна адміністративно-юрисдикційних повноважень органів доходів і зборів в контексті адміністративної реформи податкових органів / В. В. Іщенко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. V наук.-практ. конф., 31 жовтня 2013 р. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 222–226.
3. Іщенко В. В. Право на оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування / В. В. Іщенко // Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Київ, 5 грудня 2013 р.). – Ч. 1. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 100–101.

Пряміцин В’ячеслав Юрійович

Аспірант кафедри публічного права
Посада, науковий ступінь та звання: викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2014 р. закінчив факультет соціології і права НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2014 році вступив до аспірантури на факультет соціології і права. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», “Прокуратура в Україні”.
Сфера наукових інтересів: право на вищу освіту.
Публікації останніх років:
1. Пряміцин В. Ю. Практика іноземних держав у сфері захисту персональних даних / В. Ю. Пряміцин / Збірка студентських творчих робіт VI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини у діяльності спецслужб” (м. Київ, 2013 р.)

2. Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 492-496.

3. Пряміцин В. Ю. Загальні засади правового регулювання вищої освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 30-31.

4. Пряміцин В. Ю. Управління вищим навчальним закладом: проблеми і особливості / В. Ю. Пряміцин // Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 4-5 грудня 2013р./ Уклад. А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – К. НТУУ «КПІ», 2013 – С. 132-134.

5. Пряміцин В. Ю. Проблеми та перспективи забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ) / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 67-70.

6. Пряміцин В. Ю. Право на вищу освіту як природне право людини / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 43-45.

7. СУБ’ЄКТИ ГАРАНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

8. ЗМІСТ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ